Reklamační podmínky

 1. Reklamační řád
  1. Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost spotřebitelem, v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. U veškerého zboží prodávaného Prodávajícím Kupujícímu, který je spotřebitelem, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady u spotřebního zboží nevyskytnou v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží Kupujícím.
  3. V případě, že se v průběhu záruční doby (v případě poskytnutí záruky za jakost) nebo v průběhu doby dle předcházejícího odstavce vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má Kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. U odstranitelné vady má Kupující dále právo na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující o vadě před převzetím věci věděl, nebo pokud vadu sám způsobil. Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, vyjma případů stanovených zákonem. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
  4. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.
  5. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu Prodávajícího.
  6. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby, a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. V případě baterií a akumulátorů je opotřebením zboží způsobeným jeho užíváním i přirozený pokles kapacity. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení; u věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána; místo práva na výměnu má Kupující v případech dle této věty právo na přiměřenou slevu. 

   Nárok a uplatnění odpovědnosti ze záruky zaniká také v těchto případech:
   1.  ztrátou nákupního dokladu, záručního listu,
   2.  porušením ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou,
   3.  mechanickým poškozením zboží,
   4.  elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
   5.  poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
   6.  používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
   7.  neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
   8.  pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
   9.  pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
   10.  zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami,
   11.  provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
   12.  zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
  7. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
   1.  Informování Prodávajícího osobně, telefonicky, e-mailem či písemně.
   2.  Pokud to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické pošty
   3.  Doručení reklamovaného zboží (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na adresu místa podnikání Prodávajícího (nebo osoby určené k opravě). Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
   4.  Je-li v záručním listě nebo v seznamu autorizovaných servisů uveden autorizovaný servis, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu 
    v tomto servisu. Pokud však na základě reklamace zboží v autorizovaném servisu vznikne Kupujícímu právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci, uplatní Kupující tato práva 
    u Prodávajícího.
  8. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
  9. O vyřízení reklamace zpravidla vyrozumí prodávající kupujícího prostřednictvím informačního e-mailu nebo telefonicky. Pokud byla reklamace uplatněna osobně v provozovně prodávajícího, je kupující povinen si vyřízenou reklamaci vyzvednout bez zbytečného odkladu poté, co byl prodávajícím vyrozuměn, že reklamace je již vyřízena. Pokud byla reklamace uplatněna prostřednictvím zaslání reklamovaného zboží na adresu provozovny prodávajícího, bude po odeslání informačního e-mailu nebo po telefonickém upozornění ze strany prodávajícího vyřízená reklamace zaslána zpět kupujícímu.
  10. Pokud zejména z technických důvodů nebylo kupujícímu ve lhůtě pro vyřízení reklamace doručeno vyrozumění prodávajícího, že reklamace již byla vyřízena, neznamená to, že reklamace nebyla vyřízena ve lhůtě. Prodávající není povinen kupujícího informovat, že reklamace již byla vyřízena, rozhodující jsou dny uvedené v čl. 6.6.9
  11. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží reklamované osobně v provozovně prodávajícího do jednoho měsíce od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, je prodávající v souladu s občanským zákoníkem oprávněn účtovat při výdeji reklamovaného zboží poplatek za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 30 Kč za každý započatý den, nejvýše však do výše ceny zboží.
 2. Pro Kupujícího, který není spotřebitelem, se uplatní následující výjimky z reklamačního řádu:
  1.  Prodávající je povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě dohodnuté s Kupujícím, jinak ve lhůtě 60 dnů.
  2.  Záruční doba se neprodlužuje o dobu, po kterou byla reklamace vyřizována.
  3.  Je-li reklamace shledána jako neoprávněná, má Prodávající právo požadovat náhradu nákladů spojených se zjišťováním vady a náhradu nákladů na přepravu reklamovaného zboží zpět ke Kupujícímu.

   Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v oblasti služeb poskytovaných dodavatelem Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/)
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím